Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Perfil del contractant
Perfil del contractant
Perfil del contractant

La Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (en endavant FGS) forma part del sector públic, essent considerada un poder adjudicador però no administració pública. Aquesta condició subjectiva determina el règim d’aplicació del TRLCSP a la fundació. En atenció a això i d’acord amb l’article 191 del TRLCSP, la FGS té aprovades unes instruccions internes de contractació (IIC), que regulen els procediments de d’adjudicació no subjectes a regulació harmonitzada amb la finalitat de garantir l’efectivitat dels principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació i l’adjudicació del contracte a l’oferta econòmicament més avantatjosa.

El seu perfil del contractant  es troba a la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya, que conté tota l’activitat contractual de la FGS, així com altra informació rellevant per al licitador; Instruccions Internes de Contractació, Mesa de Contractació i dades de contacte del departament de contractació.

Altres enllaços que contenen informació sobre l’activitat contractual de la FGS són; el Portal de la transparència de la FGS, l’Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació, el Registre Públic de Contractes i el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.

 

ENLLAÇOS:

Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya

Servei de notificacions d’actes administratius i comunicacions per mitjans electrònics (e-NOTUM) 

Portal de la transparència de la FGS

Direcció General de Contractació Pública  

Registre Públic de Contractes

Tribunal Català de Contractes del Sector Públic