Informació de l'activitat

Activitat assistencial realitzada durant l'any 2015
 

  PROCÉS HOSPITALITZACIÓ
  Altes hospitalàries 3.528
  % Ingressos urgents hospitalització 93 %
  EM Hospitalització convencional 7,2
  PROCÉS URGENT
  Urgències totals 13.533
  % Urgències ingressades 0,1 %
  PROCÉS QUIRÚRGIC
  Intervencions  
    Totals 4.792
    Intervencions (exclosa la cir. menor) 3.477
    Programades amb ingrés 13
    Urgents amb ingrés 18
    Majors sense ingrés 3.446
    Intervencions menors  1.315
  Intervencionisme  
    Total 0
    Hemodinàmica/Electrofisiologia 0
    Radiologia intervencionista 0
  PROCÉS AMBULATORI
  Total visites 46.348
  Sessions hospital de dia 0
  BENCHMARKING
  RFE 0,33

 

L’activitat addicional a la purament assistencial del Servei, és la que correspon al cribratge de la retinopatia diabètica de les seves vuit àrees bàsiques i que es substancia en 14.000 exploracions anuals amb càmera no midriàtica (CNM), realitzades en l'àrea de primària i que són valorades mitjançant un sistema de telemedicina.

El Servei d'Oftalmologia també està implicat en comitès interdisciplinaris amb altres Serveis de l'Hospital de Sant Pau:

  • Comitè de vies llacrimals amb el Servei d'ORL.
  • Comitè de genodermatosis amb els Serveis de Pediatria i Dermatologia.
  • Comitè d'uveïtis amb el Servei de Reumatologia.
  • Comitè d'oftalmopatia tiroïdal amb els Serveis d'Endocrinologia, Radiologia i ORL.
  • Comitè de malalties rares amb els Serveis de Genètica i de Nefrologia de la Fundació Puigvert.
Ubicació i contacte
Ubicació
Servei d’Oftalmologia

Bloc I, planta 0

Contacte

Telèfon: 93 553 74 90
Fax: 93 553 74 89

Correu electrònic: oftalmologia@santpau.cat